ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา 

           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาดี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.. ๒๕06 บนพื้นที่ 

2 งาน โดยนายแอบ  แผนทัด ยกที่ดินให้เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จบมาใหม่ภายหลังได้มา

เป็นบุตรสะใภ้ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี  ต่อมาภายหลังสถานที่คับแคบจึงได้สร้าง

สถานีอนามัยหลังใหม่แทนหลังเก่าที่เริ่มชำรุด  ทรุดโทรม  โดยได้รับงบประมาณจาก

ทางราชการให้ก่อสร้างสถานีอนามัยหลังใหม่ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจึงเริ่มเปิดดำเนินการ

ให้บริการประชาชนในปี 2545 เป็นอาคารสามชั้นครึ่งพื้นที่ใช้สอย  325  ตารางเมตร

           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี     ตั้งอยู่เลขที่   24/30  หมู่ที่ 2 
ตำบลนาดี   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
           

                 จำนวนประชากรตาม   DB POP      19,286     คน
           จำนวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ         6,863     หลังคาเรือนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น