วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

วันที่ 10 กันยายน สอ.บ้านนาดีมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่เด็กและมีการตรวจพัฒนาการเด็กมีการตรวจสุขภาพทางช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์แก่เด็กที่มารับบริการ